Galerie

Świetlica szkolna

Kalendarz

Maj 2020
P W Ś C P S N
« Kwi    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Lokalizacja

BIP

GP

Zarządzenie 15/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 22.05.2020 r. w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju na okres od 25 maja do zakończenia obowiązywania ograniczeń wynikających ze stanu epidemii SARS-CoV-2

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, konsultacje z nauczycielami w szkole, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

zarządzam, co następuję:

§1

Ogólne zasady zajęć w Szkole Podstawowej w Kłaju obowiązujące od 25.05.2020 r.

 • Rodzice uczniów biorących udział w zajęciach są zobowiązani złożyć oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenia nie składają rodzice uczniów korzystających z biblioteki szkolnej.
 • W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez widocznych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, z rodzin nieobjętych kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Uczniowie i pracownicy mają obowiązek zachować 2 m² dystansu od siebie.
 • Pracownicy obsługi i administracji, uczniowie, nauczyciele oraz osoby postronne wchodząc do szkoły, dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją i zaleceniami GIS.
 • Jeżeli uczeń nie może użyć płynu dezynfekującego, rodzic zgłasza ten fakt nauczycielowi, Dyrekcji szkoły lub pracownikowi obsługi i administracji, a uczeń myje ręce niezwłocznie po wejściu do szkoły.
 • Wytyczne dotyczące higieny znajdują się w Procedurach postępowania w razie zachorowania na koronawirusa – Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji nie mają obowiązku noszenia osłony ust i nosa na terenie szkoły.
 • Zajęcia odbywają się wyłącznie w salach wyznaczonych przez dyrektora, w ściśle określonych godzinach, zgodnie z podanym harmonogramem.
 • Uczniowie wychodzą do toalety po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi.                                                                                                    Organizacja konsultacji uczniów z nauczycielami
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju organizuje konsultacje dla uczniów klas VIII od 25 maja do odwołania.
 • Harmonogram konsultacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • Rodzic zgłasza obecność ucznia na konsultacjach wychowawcom klas ósmych do 21 maja (włącznie).
 • Za bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie procedur odpowiada nauczyciel prowadzący konsultacje.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, dezynfekują lub myją ręce przed wejściem na salę lekcyjną.
 • Konsultacje odbywają się wyłącznie w wyznaczonych przez dyrektora salach szkoły.
 • W sali, w której odbywają się konsultacje, może przebywać maksymalnie 11 uczniów oraz nauczyciel.
 • Nauczyciele dokumentują przeprowadzone konsultacje w dzienniku elektronicznym, w module „Dziennik zajęć dodatkowych”, podając temat spotkania i listę biorących udział w spotkaniu.                                                                                                                                           Organizacja zajęć rewalidacyjnych
 • Szkoła Podstawowa w Kłaju organizuje zajęcia rewalidacyjne w formie online od 4 25 marca 2020 r., natomiast w formie stacjonarnej od 25 maja 2020 r.
 • Nauczyciel może skorzystać ze środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas zajęć.
 • Wytyczne dotyczące higieny znajdują się w Procedurach postępowania w razie zachorowania na koronawirusa – Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Nauczyciele dokumentują przeprowadzone zajęcia rewalidacyjne w dzienniku elektronicznym, w module „Dziennik zajęć dodatkowych”, podając temat oraz odnotowując frekwencję na spotkaniu.
 • Harmonogram zajęć rewalidacyjnych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.                                                                                       Organizacja opieki dla uczniów klas I-III
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju organizuje zajęcia opiekuńcze wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III od dnia 25.05.2020 r.
 • Godziny pracy nauczycieli w grupie są uzależnione od potrzeb rodziców, nie mogą jednak być inne niż od 7.00 do 16.30.
 • Zgłoszenia dzieci na zajęcia opiekuńcze należy dokonywać u wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego, najpóźniej do każdego czwartku (zgłoszenie na kolejny tydzień lub dzień).
 • Wychowawcy klas I-III przekazują informację na temat zgłoszonych dzieci Dyrekcji szkoły.
 • Rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły.
 • Dzieci do szkoły przyprowadzają i odbierają wyłącznie osoby zdrowe.
 • Dzieci są wpuszczane do szkoły pojedynczo.
 • Uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne pod nadzorem nauczyciela, na wyznaczonej części korytarza.
 • Nauczyciele mogą skorzystać ze środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas zajęć.
 • Nauczyciele – opiekunowie prowadzą dokumentację w dzienniku świetlicy (wersja papierowa).
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej (na odległość).
 • Harmonogram zajęć świetlicowych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.                                                                 Procedury postępowania w razie podejrzenia choroby u dziecka oraz procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia COVID-19 u personelu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym, na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

§3

Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem 25.05.2020 r.

 

 

Dyrektor Szkoły:

mgr Joanna Świegoda

 

Konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej

nauczyciel termin godzina, grupa, sala
p. Teresa Kacprzak  25.05.2020 r. 12.00-12.45, gr. I, s. 116 (polonistyczna)

 

12.55-13.40, gr. II, s. 115 (plastyczno-techniczna)

 

13.50-14.35, gr. III, s. 116 (polonistyczna)

p. Renata Olszowska 27.05.2020 r. 14.00-14.45, gr. I, s. 110 (językowa)
14.55-15.40, gr. II, s. 111 (polonistyczna)
p. Ewa Konieczna-Bułat 28.05.2020 r. 12.00-12.45, gr. I, s. 110 (językowa)

 

12.55-13.40, gr. II, s. 111 (polonistyczna)

 

13.50-14.35, gr. III, s. 110 (językowa)

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, dezynfekują lub myją ręce przed wejściem na salę lekcyjną.
 2. Konsultacje odbywają się wyłącznie w wyznaczonych przez dyrektora szkoły salach szkoły.
 3. W sali, w której odbywają się konsultacje, może przebywać maksymalnie 11 uczniów oraz nauczyciel.
 4. Konsultacje trwają 45 minut.

Obiekty sportowe – Szkoła Podstawowa w Kłaju

Sala gimnastyczna, hala gimnastyczna oraz obiekt lekkoatletyczny decyzją Wójta Gminy Kłaj pozostają nadal zamknięte dla celów innych niż zajęcia szkolne. 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Przewodnicząca SU: Małgorzata Musiejowska

Wiceprzewodnicząca: Emilia Szostak

Skarbnik: Aleksandra Prajsnar

Protokolant: Patrycja Konieczna

Sekcja organizacyjna: Izabela Rusin, Aleksandra Motoła, Oliwia Wielocha


PLAN PRACY 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KŁAJU

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

CELE DZIAŁAŃ SAMORZĄDU

Samorząd Uczniowski poprzez swoją działalność, pragnie zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy oraz szkoły. Nasza dewiza brzmi: „działaj i pozwól działać innym”.

Włączając się w prace samorządu uczniowie mają możliwość realizacji pomysłów, które pozytywnie wpływają na wizerunek szkoły. Ponadto uczniowie kształtują swoje umiejętności organizacyjne i rozwijają samodzielność. Uczą się podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań. Wspólna praca uczniów w różnym wieku sprzyja wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu więzi koleżeńskich.

Na początku roku szkolnego przedstawiciele SU podczas godzin wychowawczych zbierają od uczniów propozycje konkursów realizowanych w ramach COOL KLASY oraz działań, które mogą być zorganizowane pod patronatem samorządu, a nie należących do ww. konkursu.

Samorząd Uczniowski klas IV-VIII szkoły podstawowej współpracuje z Małym Samorządem Uczniowskim klas I – III szkoły podstawowej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Wybory samorządów klasowych,
 • Zebranie samorządów klasowych IV – VIII szkoły podstawowej,
 • Zebranie przedstawicieli klas lub poszczególnych sekcji wg. potrzeby,
 • Przygotowanie Akademii z okazji święta KEN,
 • Opieka nad gazetką SU,
 • Organizowanie dyskotek ( andrzejkowa/karnawałowa), akcji i konkursów,
 • Organizacja Walentynkowego bufetu (14 lutego),
 • Udział wszystkich klas w konkursie na „COOL KLASĘ” (konkurs posiada odrębny regulamin).

SAMORZĄD UCZNIOWSKI swoją działalnością wspiera działania przewidziane w rocznym planie pracy szkoły.

Lekcje zdalne – biologia

Lekcje biologii i chemii w klasach: 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b odbywają się na platformie do wideokonferencji Zoom.us. wg harmonogramu:

środy

– biologia:  6a, 6b, 6c, 8a, 8b

czwartki

– biologia: 7a, 7b

– chemia: 7a, 7b

piątki

– biologia: 5a, 5b

Małopolski Konkurs Ekologiczny

Patryk Matuszewski –  uczeń klasy 6b, został laureatem (klasy IV-VI) Małopolskiego Konkursu Ekologicznego „Na ratunek Ziemi” – XX edycja 2020 r.
Gratulujemy.

Zarządzenie 14/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 25.03.2020 r. w  sprawie organizacji realizacji zadań, sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami/uczniami.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w  sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam co następuję:

§1

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1  pkt 7 w Szkole Podstawowej w Kłaju ustala się następujące sposoby dokumentowania realizacji zadań przez nauczycieli.

 1. Każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju zobowiązany jest do dokumentowania realizacji zadań, metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciele zapisują w dzienniku elektronicznym, wszystkie czynności związane z  kształceniem na odległość (narzędzia –  dodatkowe godziny nauczycieli, oraz terminarz),
 3. Tematy lekcyjne wpisywane są w terminarzu dziennika elektronicznego, 
 4. W dzienniku elektronicznym nie odnotowuj się frekwencji,
 5. Nauczyciele wychowawcy odnotowują każdą rozmowę (telefoniczną, otrzymaną wiadomość w e-dziennika) w dzienniku elektronicznym (dziennik – kontakty z  rodzicami).
 6. Inne informacje związane z dokumentacją realizacji zadań będą przekazywane regularnie w komunikatach Dyrektora Szkoły.

§2

Zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1 pkt 9, w Szkole Podstawowej w Kłaju zapewnia się uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z  nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 1. Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w  Kłaju ustala godziny konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów.
 2. Konsultacje mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do  18.00 lub w godzinach pracy nauczyciela.
 3. Nauczyciele w godzinach konsultacji są dostępni dla rodziców/prawnych rodziców/uczniów za pośrednictwem dziennika i poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Godziny konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów są dostępne na  stronie szkoły.
 5. Każdy wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców/prawnych opiekunów/uczniów o godzinach konsultacji nauczycieli uczących w danej klasie.
 6. Inne informacje związane z konsultacjami dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów będą przekazywane regularnie w komunikatach Dyrektora Szkoły.

§3

Zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1 pkt 4 i 8, w Szkole Podstawowej w Kłaju ustala sposób monitorowania postępów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć.

 1. Nauczyciele określają sposób podejmowania przez ucznia aktywności, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałami i dających podstawę do  oceny pracy ucznia, do których w szczególności zalicza się:
 • projekty,
 • prezentacje,
 • opracowania,
 • karty pracy,
 • kartkówki – sprawdziany online.

2. Do realizacji zadań, o których mowa w §1 i §2 wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, a w szczególności:

 • komunikatory,
 • grupy społeczne,
 • poczta elektroniczna,
 • platformy edukacyjne,
 • dziennik elektroniczny.

§4

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Joanna Świegoda

 

 

Zarządzenie 13/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 25.03.2020 r. w sprawie organizacji pracy pracowników pedagogicznych oraz ustalenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam co następuje:

§1

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Kłaju od 25 marca 2020 r. do odwołania wykonują pracę zdalną.

§2

 1. Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w §2 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§3

 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w §2 zarządzenia, przez nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 3, lp.:1,2 i 3 oraz ust. 6 i 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
 2. Zajęcia zostały przeprowadzone i udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora z dnia 25.03.2020 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty wydanym na podstawie §1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w §2 zarządzenia.
 3. Nauczyciele zapewniają uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej.
 4. Nauczyciele ustalili i przekazali każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji.
 5. Nauczyciele dokonują weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonują informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach.

§4

W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 3, lp. 12 oraz ust. 7 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) zajęcia organizowane według zasad, o których mowa w ust 1 mogą być zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin jeżeli dodatkowo:

 1. Nauczyciele udzielają wsparcia uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej – w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia.
 2. Nauczyciela wykonują inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły, związane z realizacją programów nauczania, w szczególności IPET.
 3. Informowanie o postępach w nauce, o których mowa w us.1. pkt 4 powinno następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w §2 pkt 1 lit. a rozporządzenia wymienionego w§2 zarządzenia (dziennika i poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonów).
 4. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.

§6

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Joanna Świegoda

Lekcje zdalne – edukacja wczesnoszkolna

W klasie 2b nauczanie zdalne odbywa się we wtorki za pomocą platformy do wideokonferencji Zoom.us. 

Lekcje zdalne – język angielski

Od 30 marca 2020 r. do odwołania lekcje języka angielskiego w klasach:

2a, 2b, 3a, 4a, 5a, 5b, 6b, 6c odbywają się na platformie do wideokonferencji Zoom.us. wg harmonogramu:

środy: – 2a, 2b, 3a

wtorki: – 4a 

poniedziałki: – 5a, 5b, 6b, 6c 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły