Galerie

Świetlica szkolna

Catering

Kalendarz

Październik 2020
P W Ś C P S N
« Wrz    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Lokalizacja

BIP

GP

Zarządzenie 15/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 22.05.2020 r. w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju na okres od 25 maja do zakończenia obowiązywania ograniczeń wynikających ze stanu epidemii SARS-CoV-2

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, konsultacje z nauczycielami w szkole, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

zarządzam, co następuję:

§1

Ogólne zasady zajęć w Szkole Podstawowej w Kłaju obowiązujące od 25.05.2020 r.

 • Rodzice uczniów biorących udział w zajęciach są zobowiązani złożyć oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenia nie składają rodzice uczniów korzystających z biblioteki szkolnej.
 • W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez widocznych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, z rodzin nieobjętych kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Uczniowie i pracownicy mają obowiązek zachować 2 m² dystansu od siebie.
 • Pracownicy obsługi i administracji, uczniowie, nauczyciele oraz osoby postronne wchodząc do szkoły, dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją i zaleceniami GIS.
 • Jeżeli uczeń nie może użyć płynu dezynfekującego, rodzic zgłasza ten fakt nauczycielowi, Dyrekcji szkoły lub pracownikowi obsługi i administracji, a uczeń myje ręce niezwłocznie po wejściu do szkoły.
 • Wytyczne dotyczące higieny znajdują się w Procedurach postępowania w razie zachorowania na koronawirusa – Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji nie mają obowiązku noszenia osłony ust i nosa na terenie szkoły.
 • Zajęcia odbywają się wyłącznie w salach wyznaczonych przez dyrektora, w ściśle określonych godzinach, zgodnie z podanym harmonogramem.
 • Uczniowie wychodzą do toalety po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi.                                                                                                    Organizacja konsultacji uczniów z nauczycielami
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju organizuje konsultacje dla uczniów klas VIII od 25 maja do odwołania.
 • Harmonogram konsultacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • Rodzic zgłasza obecność ucznia na konsultacjach wychowawcom klas ósmych do 21 maja (włącznie).
 • Za bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie procedur odpowiada nauczyciel prowadzący konsultacje.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, dezynfekują lub myją ręce przed wejściem na salę lekcyjną.
 • Konsultacje odbywają się wyłącznie w wyznaczonych przez dyrektora salach szkoły.
 • W sali, w której odbywają się konsultacje, może przebywać maksymalnie 11 uczniów oraz nauczyciel.
 • Nauczyciele dokumentują przeprowadzone konsultacje w dzienniku elektronicznym, w module „Dziennik zajęć dodatkowych”, podając temat spotkania i listę biorących udział w spotkaniu.                                                                                                                                           Organizacja zajęć rewalidacyjnych
 • Szkoła Podstawowa w Kłaju organizuje zajęcia rewalidacyjne w formie online od 4 25 marca 2020 r., natomiast w formie stacjonarnej od 25 maja 2020 r.
 • Nauczyciel może skorzystać ze środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas zajęć.
 • Wytyczne dotyczące higieny znajdują się w Procedurach postępowania w razie zachorowania na koronawirusa – Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Nauczyciele dokumentują przeprowadzone zajęcia rewalidacyjne w dzienniku elektronicznym, w module „Dziennik zajęć dodatkowych”, podając temat oraz odnotowując frekwencję na spotkaniu.
 • Harmonogram zajęć rewalidacyjnych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.                                                                                       Organizacja opieki dla uczniów klas I-III
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju organizuje zajęcia opiekuńcze wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III od dnia 25.05.2020 r.
 • Godziny pracy nauczycieli w grupie są uzależnione od potrzeb rodziców, nie mogą jednak być inne niż od 7.00 do 16.30.
 • Zgłoszenia dzieci na zajęcia opiekuńcze należy dokonywać u wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego, najpóźniej do każdego czwartku (zgłoszenie na kolejny tydzień lub dzień).
 • Wychowawcy klas I-III przekazują informację na temat zgłoszonych dzieci Dyrekcji szkoły.
 • Rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły.
 • Dzieci do szkoły przyprowadzają i odbierają wyłącznie osoby zdrowe.
 • Dzieci są wpuszczane do szkoły pojedynczo.
 • Uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne pod nadzorem nauczyciela, na wyznaczonej części korytarza.
 • Nauczyciele mogą skorzystać ze środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas zajęć.
 • Nauczyciele – opiekunowie prowadzą dokumentację w dzienniku świetlicy (wersja papierowa).
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej (na odległość).
 • Harmonogram zajęć świetlicowych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.                                                                 Procedury postępowania w razie podejrzenia choroby u dziecka oraz procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia COVID-19 u personelu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym, na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

§3

Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem 25.05.2020 r.

 

 

Dyrektor Szkoły:

mgr Joanna Świegoda

 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Przewodnicząca SU: 

Wiceprzewodnicząca: Emilia Szostak

Skarbnik: 

Protokolant:

Sekcja organizacyjna: Izabela Rusin, Aleksandra Motoła.


PLAN PRACY 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KŁAJU

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

CELE DZIAŁAŃ SAMORZĄDU

Samorząd Uczniowski poprzez swoją działalność, pragnie zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy oraz szkoły. Nasza dewiza brzmi: „działaj i pozwól działać innym”.

Włączając się w prace samorządu uczniowie mają możliwość realizacji pomysłów, które pozytywnie wpływają na wizerunek szkoły. Ponadto uczniowie kształtują swoje umiejętności organizacyjne i rozwijają samodzielność. Uczą się podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań. Wspólna praca uczniów w różnym wieku sprzyja wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu więzi koleżeńskich.

Na początku roku szkolnego przedstawiciele SU podczas godzin wychowawczych zbierają od uczniów propozycje konkursów realizowanych w ramach COOL KLASY oraz działań, które mogą być zorganizowane pod patronatem samorządu, a nie należących do ww. konkursu.

Samorząd Uczniowski klas IV-VIII szkoły podstawowej współpracuje z Małym Samorządem Uczniowskim klas I – III szkoły podstawowej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Wybory samorządów klasowych,
 • Zebranie samorządów klasowych IV – VIII szkoły podstawowej,
 • Zebranie przedstawicieli klas lub poszczególnych sekcji wg. potrzeby,
 • Przygotowanie Akademii z okazji święta KEN,
 • Opieka nad gazetką SU,
 • Organizowanie dyskotek ( andrzejkowa/karnawałowa), akcji i konkursów,
 • Organizacja Walentynkowego bufetu (14 lutego),
 • Udział wszystkich klas w konkursie na „COOL KLASĘ” (konkurs posiada odrębny regulamin).

SAMORZĄD UCZNIOWSKI swoją działalnością wspiera działania przewidziane w rocznym planie pracy szkoły.

Zarządzenie 14/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 25.03.2020 r. w  sprawie organizacji realizacji zadań, sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami/uczniami.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w  sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam co następuję:

§1

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1  pkt 7 w Szkole Podstawowej w Kłaju ustala się następujące sposoby dokumentowania realizacji zadań przez nauczycieli.

 1. Każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju zobowiązany jest do dokumentowania realizacji zadań, metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciele zapisują w dzienniku elektronicznym, wszystkie czynności związane z  kształceniem na odległość (narzędzia –  dodatkowe godziny nauczycieli, oraz terminarz),
 3. Tematy lekcyjne wpisywane są w terminarzu dziennika elektronicznego, 
 4. W dzienniku elektronicznym nie odnotowuj się frekwencji,
 5. Nauczyciele wychowawcy odnotowują każdą rozmowę (telefoniczną, otrzymaną wiadomość w e-dziennika) w dzienniku elektronicznym (dziennik – kontakty z  rodzicami).
 6. Inne informacje związane z dokumentacją realizacji zadań będą przekazywane regularnie w komunikatach Dyrektora Szkoły.

§2

Zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1 pkt 9, w Szkole Podstawowej w Kłaju zapewnia się uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z  nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 1. Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w  Kłaju ustala godziny konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów.
 2. Konsultacje mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do  18.00 lub w godzinach pracy nauczyciela.
 3. Nauczyciele w godzinach konsultacji są dostępni dla rodziców/prawnych rodziców/uczniów za pośrednictwem dziennika i poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Godziny konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów są dostępne na  stronie szkoły.
 5. Każdy wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców/prawnych opiekunów/uczniów o godzinach konsultacji nauczycieli uczących w danej klasie.
 6. Inne informacje związane z konsultacjami dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów będą przekazywane regularnie w komunikatach Dyrektora Szkoły.

§3

Zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1 pkt 4 i 8, w Szkole Podstawowej w Kłaju ustala sposób monitorowania postępów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć.

 1. Nauczyciele określają sposób podejmowania przez ucznia aktywności, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałami i dających podstawę do  oceny pracy ucznia, do których w szczególności zalicza się:
 • projekty,
 • prezentacje,
 • opracowania,
 • karty pracy,
 • kartkówki – sprawdziany online.

2. Do realizacji zadań, o których mowa w §1 i §2 wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, a w szczególności:

 • komunikatory,
 • grupy społeczne,
 • poczta elektroniczna,
 • platformy edukacyjne,
 • dziennik elektroniczny.

§4

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Joanna Świegoda

 

 

Zarządzenie 13/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 25.03.2020 r. w sprawie organizacji pracy pracowników pedagogicznych oraz ustalenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam co następuje:

§1

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Kłaju od 25 marca 2020 r. do odwołania wykonują pracę zdalną.

§2

 1. Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w §2 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§3

 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w §2 zarządzenia, przez nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 3, lp.:1,2 i 3 oraz ust. 6 i 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
 2. Zajęcia zostały przeprowadzone i udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora z dnia 25.03.2020 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty wydanym na podstawie §1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w §2 zarządzenia.
 3. Nauczyciele zapewniają uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej.
 4. Nauczyciele ustalili i przekazali każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji.
 5. Nauczyciele dokonują weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonują informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach.

§4

W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 3, lp. 12 oraz ust. 7 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) zajęcia organizowane według zasad, o których mowa w ust 1 mogą być zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin jeżeli dodatkowo:

 1. Nauczyciele udzielają wsparcia uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej – w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia.
 2. Nauczyciela wykonują inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły, związane z realizacją programów nauczania, w szczególności IPET.
 3. Informowanie o postępach w nauce, o których mowa w us.1. pkt 4 powinno następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w §2 pkt 1 lit. a rozporządzenia wymienionego w§2 zarządzenia (dziennika i poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonów).
 4. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.

§6

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Joanna Świegoda

Zarządzenie 12/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zamknięcia kompleksu sportowego im. Zdzisława Bąka przy Szkole Podstawowej w Kłaju.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ws. czasowego zawieszenia zajęć w szkole z dnia 12.03.2020 r.

zarządzam co następuję:

§1

Kompleks sportowy – obiekt lekkoatletyczny im. Zdzisława Bąka od dnia 26.03.2020 r. do odwołania zostaje zamknięty.

§2

Obiekt sportowy jest objęty monitoringiem szkolnym.

§3

Naruszenie zakazu będzie skutkowało wezwaniem służb porządkowych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r.

 

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Grzegorz Poręba

 

 

 

Zarządzenie nr 9/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zamknięcia kompleksu sportowego im. Zdzisława Bąka przy Szkole Podstawowej w Kłaju.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkołach z dnia 12.03.2020 r.

zarządzam co następuje:

§1

Kompleks sportowy – obiekt lekkoatletyczny im. Zdzisława Bąka od dnia 13.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. (włącznie) zostaje zamknięty.

§2

Obiekt sportowy jest objęty monitoringiem szkolnym.

§3

Naruszenie zakazu będzie skutkowało wezwaniem służb porządkowych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.03.2020 r.

 

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Grzegorz Poręba

Zarządzenie nr 6/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zawieszenia wszystkich zajęć w Szkole Podstawowej w Kłaju.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§1

W dniach 12-25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone.

§2

W dniach 12-13 marca 2020 r. w szkole będą się odbywać zajęcia opiekuńcze.

§3

Od 12 marca do odwołania ulegają zawieszeniu wszystkie zajęcia organizowane w szkole przez osoby z zewnątrz. Dotyczy to m.in. wynajmu hali sportowej czy sali gimnastycznej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.03.2020 r.

 

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Grzegorz Poręba

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły