Galerie

Świetlica szkolna

Kalendarz

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Lokalizacja

BIP

Zarządzenie 13/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 25.03.2020 r. w sprawie organizacji pracy pracowników pedagogicznych oraz ustalenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam co następuje:

§1

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Kłaju od 25 marca 2020 r. do odwołania wykonują pracę zdalną.

§2

  1. Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w §2 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§3

  1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w §2 zarządzenia, przez nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 3, lp.:1,2 i 3 oraz ust. 6 i 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
  2. Zajęcia zostały przeprowadzone i udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora z dnia 25.03.2020 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty wydanym na podstawie §1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w §2 zarządzenia.
  3. Nauczyciele zapewniają uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej.
  4. Nauczyciele ustalili i przekazali każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji.
  5. Nauczyciele dokonują weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonują informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach.

§4

W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 3, lp. 12 oraz ust. 7 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) zajęcia organizowane według zasad, o których mowa w ust 1 mogą być zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin jeżeli dodatkowo:

  1. Nauczyciele udzielają wsparcia uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej – w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia.
  2. Nauczyciela wykonują inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły, związane z realizacją programów nauczania, w szczególności IPET.
  3. Informowanie o postępach w nauce, o których mowa w us.1. pkt 4 powinno następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w §2 pkt 1 lit. a rozporządzenia wymienionego w§2 zarządzenia (dziennika i poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonów).
  4. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.

§6

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Joanna Świegoda

Komentowanie wyłączone.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły