Galerie

Świetlica szkolna

Kalendarz

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Lokalizacja

BIP

Zarządzenie 15/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 22.05.2020 r. w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju na okres od 25 maja do zakończenia obowiązywania ograniczeń wynikających ze stanu epidemii SARS-CoV-2

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, konsultacje z nauczycielami w szkole, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

zarządzam, co następuję:

§1

Ogólne zasady zajęć w Szkole Podstawowej w Kłaju obowiązujące od 25.05.2020 r.

 • Rodzice uczniów biorących udział w zajęciach są zobowiązani złożyć oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenia nie składają rodzice uczniów korzystających z biblioteki szkolnej.
 • W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez widocznych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, z rodzin nieobjętych kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Uczniowie i pracownicy mają obowiązek zachować 2 m² dystansu od siebie.
 • Pracownicy obsługi i administracji, uczniowie, nauczyciele oraz osoby postronne wchodząc do szkoły, dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją i zaleceniami GIS.
 • Jeżeli uczeń nie może użyć płynu dezynfekującego, rodzic zgłasza ten fakt nauczycielowi, Dyrekcji szkoły lub pracownikowi obsługi i administracji, a uczeń myje ręce niezwłocznie po wejściu do szkoły.
 • Wytyczne dotyczące higieny znajdują się w Procedurach postępowania w razie zachorowania na koronawirusa – Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji nie mają obowiązku noszenia osłony ust i nosa na terenie szkoły.
 • Zajęcia odbywają się wyłącznie w salach wyznaczonych przez dyrektora, w ściśle określonych godzinach, zgodnie z podanym harmonogramem.
 • Uczniowie wychodzą do toalety po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi.                                                                                                    Organizacja konsultacji uczniów z nauczycielami
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju organizuje konsultacje dla uczniów klas VIII od 25 maja do odwołania.
 • Harmonogram konsultacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • Rodzic zgłasza obecność ucznia na konsultacjach wychowawcom klas ósmych do 21 maja (włącznie).
 • Za bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie procedur odpowiada nauczyciel prowadzący konsultacje.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, dezynfekują lub myją ręce przed wejściem na salę lekcyjną.
 • Konsultacje odbywają się wyłącznie w wyznaczonych przez dyrektora salach szkoły.
 • W sali, w której odbywają się konsultacje, może przebywać maksymalnie 11 uczniów oraz nauczyciel.
 • Nauczyciele dokumentują przeprowadzone konsultacje w dzienniku elektronicznym, w module „Dziennik zajęć dodatkowych”, podając temat spotkania i listę biorących udział w spotkaniu.                                                                                                                                           Organizacja zajęć rewalidacyjnych
 • Szkoła Podstawowa w Kłaju organizuje zajęcia rewalidacyjne w formie online od 4 25 marca 2020 r., natomiast w formie stacjonarnej od 25 maja 2020 r.
 • Nauczyciel może skorzystać ze środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas zajęć.
 • Wytyczne dotyczące higieny znajdują się w Procedurach postępowania w razie zachorowania na koronawirusa – Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Nauczyciele dokumentują przeprowadzone zajęcia rewalidacyjne w dzienniku elektronicznym, w module „Dziennik zajęć dodatkowych”, podając temat oraz odnotowując frekwencję na spotkaniu.
 • Harmonogram zajęć rewalidacyjnych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.                                                                                       Organizacja opieki dla uczniów klas I-III
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju organizuje zajęcia opiekuńcze wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III od dnia 25.05.2020 r.
 • Godziny pracy nauczycieli w grupie są uzależnione od potrzeb rodziców, nie mogą jednak być inne niż od 7.00 do 16.30.
 • Zgłoszenia dzieci na zajęcia opiekuńcze należy dokonywać u wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego, najpóźniej do każdego czwartku (zgłoszenie na kolejny tydzień lub dzień).
 • Wychowawcy klas I-III przekazują informację na temat zgłoszonych dzieci Dyrekcji szkoły.
 • Rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły.
 • Dzieci do szkoły przyprowadzają i odbierają wyłącznie osoby zdrowe.
 • Dzieci są wpuszczane do szkoły pojedynczo.
 • Uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne pod nadzorem nauczyciela, na wyznaczonej części korytarza.
 • Nauczyciele mogą skorzystać ze środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas zajęć.
 • Nauczyciele – opiekunowie prowadzą dokumentację w dzienniku świetlicy (wersja papierowa).
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej (na odległość).
 • Harmonogram zajęć świetlicowych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.                                                                 Procedury postępowania w razie podejrzenia choroby u dziecka oraz procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia COVID-19 u personelu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym, na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

§3

Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem 25.05.2020 r.

 

 

Dyrektor Szkoły:

mgr Joanna Świegoda

 

Komentowanie wyłączone.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 32-015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl

Oferta szkoły